Договір оферти

about
about
127+
trasy autobusowe

Umowa oferty

UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ
o świadczenie usług w zakresie wygenerowania biletów na przejazd przy przewozie osób za pośrednictwem strony East West Eurolines www.ewe.ua
 
     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Gal-Vsesvit” (skrócona nazwa – Sp. z o.o. „Gal-Vsesvit”, zwana dalej Wykonawcą i Przewoźnikiem), EDRPOU 25235879, z siedzibą we Lwowie, Ukraina, Lwów, ul. Plastova 10, na podstawie art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy oferuje nieograniczonej liczbie osób (zwanych dalej Użytkownikami) zawarcie Umowy oferty publicznej (zwanej dalej Umową) w celu poszukiwania i/lub kupna biletów  za pośrednictwem strony www.ewe.ua.
Użytkownik może działać w granicach Umowy w swoim imieniu i na swoją rzecz i/lub w imieniu strony trzeciej i na jej rzecz, w takim przypadku Użytkownik działa wyłącznie w granicach uprawnień nadanych przez stronę trzecią.
 
DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
     Usługi – to nadana przez Wykonawcę możliwość wygenerowania/zwrotu biletów na przejazd/biletów elektronicznych, świadczenia usług dodatkowych za pośrednictwem strony internetowej i innych usług doradczo-informacyjnych.
     Bilet na przejazd  – to dokument ustalonego wzoru potwierdzający uprawnienie do przejazdu transportem publicznym.
     Bilet elektroniczny – to dokument elektroniczny wygenerowany na stronie internetowej po dokonaniu płatności za niego i zawierający informację o przyszłej podróży.
     Przepustka na przejazd (wizualny druk elektronicznego biletu na przejazd) – to pokwitowanie, które dostanie Zamawiający po skutecznym wygenerowaniu biletu elektronicznego i dokonaniu płatności za niego na stronie internetowej.
     Strona internetowa – to oprogramowanie – Sp. z o.o. „Gal-Vsesvit” rozmieszczone w sieci Internet pod adresem www.ewe.ua.
     East West Eurolines jest integrowanym dystrybutorem usług przewozowych świadczonych przez przewoźnika, dworce autobusowe, konsolidatorów zasobów przewoźnika i przez osób trzecich zwanych dalej „Dostawcą”.
     Bilet (w tym bilet elektroniczny) – to dokument przejazdowy ustalonego wzoru uprawniający do otrzymania usług transportowych w zakresie przewozów autobusowych, wygenerowany w systemie East West Eurolines, wysyłany pod adres podany przy zamówieniu lub w inny sposób wydawany Użytkownikowi.
     Numer biletu jest numerem umowy oferty publicznej i numerem umowy przewozu osób.
     Użytkownicy East West Eurolines zapoznani są z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi zawierania Umów, których przestrzeganie jest konieczne dla aktualności czynności prawnej, posiadając pełny zakres zdolności do czynności cywilnych i zdolności prawnej, mają odpowiednie uprawnienia do zawierania takiej czynności prawnej, całkiem rozumiejąc znaczenie swoich działań i zgodnie z własnym oświadczeniem woli zgodnym z wewnętrzną wolą uczestników tej czynności prawnej, mając na celu realne nastanie skutków prawnych, rozumiejąc naturę prawną niniejszej czynności prawnej, a także swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z przepisami prawa zwarli niniejszą Umowę o treści następującej: 
PRZEDMIOT UMOWY 
     Na postawie Umowy East West Eurolines świadczy usługi w zakresie poszukiwania właściwego Dostawcy zgodnie z datą, czasem i kierunkiem wybranym przez Użytkownika, formowania połączeń różnych Dostawców, zawierania umowy przewozu (poprzez sprzedaż/kupno Biletu), wygenerowanie biletów różnych Dostawców jednym zamówieniem, wstępnej sprzedaży biletów, rezerwacji miejsc, zamówienia biletu przez telefon, ponownego wygenerowania biletu, poszukiwania optymalnego rozkładu jazdy na wniosek Użytkownika, obsługi użytkownika, w tym całodobowej pomocy Użytkownikowi przez Centrum obsługi, w zakresie usług dodatkowych na żądanie Użytkowników, a także wstępnego dokonania płatności za Bilet za pomocą środków uzyskanych od Użytkownika (zwanymi dalej Usługami).
     Za świadczenie Usług East West Eurolines otrzymuje wynagrodzenie, które się składa z kwoty pieniędzy wliczonych w cenę Biletu i określonych jako Wynagrodzenie agencyjne (płaci Dostawca) i Opłata serwisowa (płaci Użytkownik).
     East West Eurolines, działając jako agent, kosztem w interesach Dostawcy za pośrednictwem strony internetowej sprzedaje bilety autobusowe (zwane dalej Biletami), specjalne oferty, rabaty i udostępnia informacje Dostawcy.
     Każde kupno Biletu osobno wybranego Dostawcy podlega zasadom i warunkom właśnie tego Dostawcy i stanowi integralną część Umowy.
     W razie kupna kilku Biletów jednym zamówieniem zasady i warunki jednego lub drugiego Dostawcy mogą się różnić.
     Niestosowanie zasad i warunków Dostawcy i/lub East West Eurolines może skutkować skasowaniem zamówień i odmową dostępu do Strony internetowej i/lub zakupionych usług, w tym możliwością korzystania z Biletu bez zwrotu pieniędzy wydanych na jego kupno.
     Kupno Biletu przez Użytkownika na podstawie ulg (darmowy przejazd itp.) zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego następuje wyłącznie w kacie/biurze właściwego Dostawcy lub na podstawie zezwolenia właściwego Dostawcy 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
Użytkownik ma prawo do:
 • Otrzymania usługi na podstawie Umowy;
 • Korzystania z Biletu zgodnie z wybraną datą, czasem, miejscem odjazdu i wybranym Dostawcą;
 • Zwrotu Biletu na warunkach określonych przez Dostawcę i/lub East West Eurolines;
 • Wymagania odszkodowania za wyrządzone straty spowodowane warunkami Umowy poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku na adres East West Eurolines;
 • W razie wyrządzenia moralnej szkody Użytkownikowi działaniami lub zaniechaniem East West Eurolines, kwota odszkodowania w razie udowodnienia i uzasadnienia szkody nie może przekraczać kwoty większej od wartości Biletu.
 • Niektórzy Dostawcy zobowiązani są do wymiany i/lub zwrotu biletu wyłącznie w kasie dworca autobusowego bez możliwości zwrotu pieniędzy, za pośrednictwem strony internetowej lub w biurze partnera East West Eurolines, w którym dokonano płatności. Warunki takiej wymiany i/lub zwrotu zawarte są w Bilecie.
Użytkownik zobowiązany jest do:
 • Dokonania wstępnej płatności za Bilet w wysokości 100% określonej na stronie;
 • Sprawdzenia daty, czasu, miasta/miejsca odjazdu, miasta/miejsca przyjazdu natychmiast po kupnie Biletu;
 • Terminowego przybycia na miejsce odjazdu;
 • Poinformowania East West Eurolines o niemożliwości wykorzystania Biletu z tego lub innego powodu;
 • Zapoznania się z warunkami zwrotu Biletu;
 • Skontaktowania się z East West Eurolines przed dokonaniem płatności za Bilet, w przypadku braku, warunków zwrotu kupionego Biletu wybranego Dostawcy na Stronie internetowej.
 • Przy kupnie Biletu na dwóch lub więcej Dostawców lub do punktu przesiadki za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego wyznaczenia wystarczającej ilości czasu na przesiadkę, w tym jeżeli takie wsiadanie do autobusu zaoferowane jest na Stronie internetowej. Zalecana ilość godzin oczekiwania w punkcie przesiadki stanowi dla podroży wewnętrznych 4 godziny, dla podróży międzynarodowych 6 godzin od momentu przybycia zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami i warunkami wybranego Dostawcy przed kupnem biletu u wybranego Dostawcy, tym samym wyraża zgodę na wykonanie i działanie zgodnie z zasadami i warunkami Dostawcy. Niektórzy Dostawcy umożliwiają wyznaczenie warunków zwrotu określonego biletu tylko po jego kupnie. W związku z tym Użytkownik zgadza się z tym, że utrzymanie przy zwrocie takiego biletu może stanowić 100% wartości biletu, nawet pod warunkiem zwrotu biletu w ciągu 15 minut po dokonaniu płatności za bilet.
East West Eurolines ma prawo do:
 • Działania w imieniu Dostawcy w granicach uprawnień określonych w stosunku umownym;
 • Zawierania umowy przewozu między Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach i w sposób określony przez Dostawcę;
 • Wyznaczenia i otrzymania dodatkowego wynagrodzenia od Użytkownika za dodatkowo udostępnione serwisy i/lub usługi.
 • East West Eurolines ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikiem i/lub Pasażerem, w przypadku zgłoszenia się do centrum obsługi i/lub w razie obsługi Użytkownika/Pasażera i/lub konieczności poinformowania Użytkownika/Pasażera i/lub otrzymania dodatkowej informacji na temat dowolnego Biletu kupionego za pomocą serwisu East West Eurolines i/lub Strony internetowej.
East West Eurolines zobowiązany jest do:
 • Terminowego poinformowania Dostawcy o kupionym Bilecie i dodatkowych usługach opłaconych przez Użytkownika;
 • Wysłania Użytkownikowi Biletu zgodnie z wzorem ustalonym i uchwalonym przez Dostawcę;
 • Przelewu pieniędzy otrzymanych od Użytkownika w charakterze płatności za bilet na konto Dostawcy;
 • Poinformowania Użytkownika o zmianie warunków świadczenia usług (pod warunkiem poinformowania o takich zmianach przez Dostawcę);
 • Poinformowania Użytkownika o zmianie lub skasowaniu podróży (w razie otrzymania takiej informacji od Dostawcy);
 • Odbioru zgłoszenia od Użytkownika, samodzielnego rozpatrzenia zgłoszenia lub przesłania zgłoszenia do rozpatrzenia właściwemu Dostawcy;
 • Terminowego poinformowania Użytkownika o rozpatrzeniu zgłoszenia, a w razie przesłania zgłoszenia Dostawcy o wynikach jego rozpatrzenia (w razie otrzymania takiej odpowiedzi na adres East West Eurolines).
 • East West Eurolines udziela odpowiedzi na zgłoszenie w sposób analogiczny do jego otrzymania. Wysłanie odpowiedzi stronie trzeciej (w tym na życzenie Użytkownika) nie będzie się odbywać.
WARTOŚĆ USŁUG I PŁATNOŚCI
     Zamawiający dokonuje płatności za bilety na przejazd/bilety elektroniczne i uiszcza Opłatę Wykonawcy poprzez 100% zapłatę za pośrednictwem środków płatniczych, do których dostęp zabezpiecza Strona internetowa oraz zgodnie z zasadami systemów płatniczych.
     Wartość biletów na przejazd/biletów elektronicznych i Opłata Wykonawcy uważane są za zapłacone, jeżeli system płatniczy ma informację o odpisaniu pieniędzy z konta Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
     Opłata Wykonawcy za wyświadczone usługi nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadków spowodowanych przez Wykonawcę lub Przewoźnika.
     Zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety na przejazd/bilety elektroniczne wygenerowane za pośrednictwem Strony internetowej odbywa się zgodnie z warunkami zwrotu biletów.
     Przepustka na przejazd do podróży międzynarodowej nie podlega ponownemu wygenerowaniu/zmianie, wymianie w kasie.
ROZLICZENIA WZAJEMNE 
     Środki otrzymane od Użytkownika tytułem kupna Biletu należą do Dostawcy (z wyłączeniem Opłaty serwisowej East West Eurolines (w przypadku, gdy taka opłata była wliczona w cenę Biletu), East West Eurolines przeprowadza rozliczenie za kupiony przez Użytkownika Bilet na warunkach w terminie określonych przez Dostawcę.
     Użytkownik jest jednoosobowo odpowiedzialny za każde prowizje i inne koszty bankowe, które mogą być naliczone do ceny Biletu lub dodatkowych usług przez emitenta karty kredytowej lub debetowej, z wyjątkiem przypadków, gdy koszty ponosi East West Eurolines.
Koszty bankowe związane z przelewem pieniędzy w granicach Umowy ponosi Strona, która je realizuje.
WARUNKI ZWROTU BILETU
Przymusowy zwrot pieniędzy za Bilet:
 • W przypadku, gdy Dostawca poinformuje o skasowaniu podróży z tego lub innego powodu East West Eurolines zwróci Pieniądze otrzymane jako płatność za Bilet w drodze, w której wpłynęły w 100% wysokości do ceny Biletu, lub o ile to możliwe oferuje kupno innego Biletu autobusowego tego samego lub innego Dostawcy.
 • Wartość Biletu autobusowego innego dostawcy może się różnić.
Dobrowolny zwrot:
 • W razie zwrotu Biletu z własnej inicjatywy Użytkownika, East West Eurolines zwróci pieniądze użytkownikowi przy zastosowaniu danych automatyzowanych rozliczeń zwrotu pieniędzy nadanych przez Dostawcę;
 • Warunki zwrotu Biletu każdego Dostawcy różnią się zgodnie z zasadami wewnętrznymi;
 • Wynagrodzenie agenta i Opłata serwisowa East West Eurolines w razie dobrowolnego zwrotu Biletu nie podlega zwrotowi;
 • Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 176 z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie zatwierdzenia zasad świadczenia usług transportu drogowego osób reguluje zasady zwrotu Biletu wyłącznie w kasie Dworca autobusowego, a także nie obejmuje pojęcia Dostawca zgodnie z warunkami Umowy.
IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA STRONY ewe.ua
     W charakterze identyfikatora Użytkownika wykorzystuje się e-mail i/lub numer telefonu podany przy kupnie Biletu.
     Zgłoszenie z numeru telefonu/e-mail pozostawionego przy kupnie Biletu pozwala East West Eurolines na zidentyfikowanie Użytkownika jako należnej Strony Umowy z odpowiednimi prawami i obowiązkami oraz na dokonywanie czynności związanych z Umową jak również osobno kupionego Biletu.
     Zgłoszenie Użytkownika z innego numeru telefonu i/lub e-mail podanego przy kupnie Biletu uprawnia East West Eurolines do wymagania od Użytkownika dodatkowo identyfikować siebie jako należną stronę Umowy.
     W razie niemożliwości identyfikowania Użytkownika jako należnej strony Umowy East West Eurolines zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia zgłoszenia.
     Odpowiedzialność za zachowanie i/lub dostęp do numeru telefonu i/lub e-mail spoczywa na Użytkowniku.
WARUNKI UDZIELENIA INFORMACJI
     Aby wygenerować i kupić Bilet na Stronie należy podać konkretną informację, a mianowicie: Imię i Nazwisko pasażera (numer dokumentu tożsamości (wyznacza opcjonalnie Dostawca)), aktualny e-mail i numer telefonu.
     Także przy kupnie należy podać informację płatniczą związaną z kartami bankowymi – czyli ich numery i termin ważności. Wpisywać daną informację należy przy każdym kupnie na chronionym serwisie wybranego systemu płatniczego.
GWARANCJE STRON
     Dokonując zakupu za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownik potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
     Użytkownik zgadza się, że musi zapłacić za Bilet i uiścić odpowiednie podatki przewidziane każdymi zrobionymi zakupami opłaconymi kartami kredytowymi lub debetowymi lub w inny dozwolony sposób zapłaty.
     Użytkownik zgadza się, że musi wpłacić każde wyznaczone przez East West Eurolines pieniądze w razie, gdy płatność nie została dokonana, została zwrócona lub odmówiona przez bank Użytkownika
     Przy sprzedaży Biletu za pośrednictwem Strony internetowej East West Eurolines potwierdza swoje prawo do sprzedaży Biletów zgodnie z warunkami i obowiązkami określonymi przez Dostawcę.
INFORMACJE POUFNE
     Użytkownik zgadza się, że ponosi osobistą odpowiedzialność za zachowanie informacji poufnych.
     East West Eurolines nie ponosi odpowiedzialności za każde straty wyrządzone wskutek niesankcjonowanego wykorzystania informacji poufnej pozostawionej przez Użytkownika.
     Każde informacje osobiste uzyskane przez East West Eurolines wskutek realizacji zamówień za pośrednictwem Strony internetowej przechowywane zostaną zgodnie z zasadami i postanowieniami o poufności stanowiącymi integralną część Umowy.
     East West Eurolines zastrzega sobie prawo do wykorzystania i ujawnienia informacji o Użytkownikowi lub o zamówieniu dokonanym przez Użytkownika na warunkach zachowania Poufności.
     W celu ochrony interesów biznesowych East West Eurolines udziela odpowiedzi na pisemny wniosek „O udzieleniu informacji o Dostawcy”, który wpłynął na nasz adres wraz z obowiązkowym uprzedzeniem i otrzymaniem pozwolenia Strony w stosunku do której składany jest wniosek, w tym na wnioski właściwych władz lub innych organów uprawnionych zgodnie z prawem do uzyskania takich informacji.
     East West Eurolines zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Poufności w każdym czasie wyłącznie w stronę ulepszenia z następnym rozszerzeniem warunków zachowania informacji poufnych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
     Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że dane podane przez niego przy kupnie Biletu są wiarygodne i Użytkownik ma prawo do ich podania przy kupnie Biletu i pozostawienia celem następnego przetwarzania i przechowywania, w tym, lecz nie wyłącznie, celem:
 • ich przekazania osobie trzeciej, która w ten lub w inny sposób związana jest z niniejszą Umową lub w celu jej całkowitego wykonania;
 • dodatkowego informowania Użytkownika o statusie realizacji podróży, zmiany warunków statusu;
 • następnego przetwarzania zamówień Użytkownika;
 • otrzymania wiadomości serwisowych, w tym dotyczących promocji, programów bonusów i rabatów udzielanych przez East West Eurolines.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
     W razie niewykonania albo nieodpowiedniego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań z tytułu Umowy, winna Strona zobowiązana jest do odszkodowania przeciwnej Stronie strat wyrządzonych i udowodnionych takimi działaniami.
     Użytkownik osobiście ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie warunków i zasad wybranego Dostawcy i Umowy oraz zasad wykorzystania Strony internetowej.
     Użytkownik ponosi jednoosobową odpowiedzialność w związku z niezdolnością udostępnienia wiarygodnej informacji, w tym także o osobie w imieniu której on działa w granicach niniejszej Umowy, włącznie, ale bez ograniczenia, za niemożliwość wykorzystania informacji osobistej na Stronie internetowej, bez każdych wyłączeń, w tym, lecz nie wyłącznie, także w razie braku u Użytkownika wiarygodnej informacji osobistej.
     Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki kupna Biletu wybranego przez Użytkownika, który z kolei jest potwierdzeniem zawarcia umowy Przewozu.
ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
     Strona zwalnia się od odpowiedzialności za naruszenie warunków Umowy, jeżeli udowodni, że takie naruszenie spowodowane zostało wskutek działania lub zaniechania strony trzeciej.
     Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że East West Eurolines East West Eurolines nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za każde straty bezpośrednie, pośrednie, poboczne i umowne; a także za niezręczności związane z realizacją przewozu (w tym lecz nie wyłącznie zatrzymania autobusów, skasowania podróży, opuszczonego stykowania przewidzianych podróży) lub inne ewentualne problemy, które zaistniały w związku z Państwa odwiedzeniem lub wykorzystaniem Strony internetowej.
     East West Eurolines nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub niedokładności warunków i cen sprzedaży Biletów autobusowych oraz innych towarów i usług wyświadczonych przez Dostawcę
     East West Eurolines nie ponosi odpowiedzialności za straty i/lub utratę biletu na ten lub inny rodzaj transportu, za straty Użytkownika wskutek spóźnienia się autobusu na miejsce przesiadki Użytkownika, w tym kupionego jednym zamówieniem za pośrednictwem Strony internetowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     Numer Umowy jest zgodny z numerem kupionego Biletu.
     Datą zawarcia Umowy jest data dokonania płatności za wybrany Bilet.
     W przypadkach nie przewidzianych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego Ukrainy.
     Umowa, Zasady i Warunki stanowią jednolity dokument przeznaczony dla użytkownika i wywołują przeważający skutek prawny w porównaniu z wcześniej zawartymi pisemnymi lub ustnymi porozumieniami między stronami. Wydrukowana wersja niniejszych Zasad i Warunków lub każdego innego powiadomienia przesłanego od początku w formie elektronicznej, może być uwzględniona w procesach sądowych związanych z niniejszą Umową. Zasady i Warunki o takiej samej ważności i na takich samych warunkach jak również inne dokumenty biznesowe od początku zostały stworzone nie w formie elektronicznej, a w postaci fizycznej.
WAŻNOŚĆ LISTÓW ELEKTRONICZNYCH
Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy East West Eurolines a Użytkownikiem są listy elektroniczną lub publikacje na stronie internetowej. Użytkownik zgadza się z tym, że każde powiadomienia, wiadomości i inna komunikacja w formie elektronicznej mają taką samą moc prawną, co w formie papierowej.
ZASADY WYKORZYSTANIA STRONY ewe.ua
     Niniejsze zasady stanowią integralną część Umowy oferty publicznej i dotyczą wszystkich konsumentów i użytkowników Strony ewe.ua (zwanej dalej Stroną internetową) zarówno aktualnych, jak i przyszłych.
Przy wykorzystaniu Strony internetowej lub materiałów Strony internetowej Użytkownik wyraża zdecydowaną zgodę z niniejszymi Zasadami.

Uwaga dotycząca użytkowania niniejszej strony internetowej przez dzieci. Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci, więc prosimy aby dzieci nie zostawiały żadnych informacji osobistych na tej stronie.

Używamy plików cookies

Pliki cookie pomagają nam zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.