Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej ewe.ua
firmy COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.

Regulamin działa od dnia 28 października 2016 roku.
§ 1 Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.ewe.ua.
 
§ 2 Definicje zawarte w Regulaminie
Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
Bilet – bilet elektroniczny upoważniający do organizowanego przez Przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
Bilet Ulgowy - Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami, za cenę uwzględniającą odpowiednią ulgę ustawową;
Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;
Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Biletu;
Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i innych Przewoźników, dla których Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów i świadczonych przez nich Usług, dostępny pod adresem URL www.ewe.ua lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
Przewoźnik – Usługodawca lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów;
Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;
Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
Usługodawca – COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 31-036, m. Kraków, ul. Halicka, nr 9, Numer KRS: 0000644497, NIP: 6762515823;
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).
Zasady przewozu pasażerów - zasady określają kolejność wykonywania przewozu pasażerów i ich bagażu.
 
§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług
Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.
Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
a) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży oraz, w przypadku zakupu Biletu Ulgowego, wybór odpowiedniej ulgi ustawowej,
b) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia Biletu, a także przyjąć do realizacji Zasad ustalonych przez przewoźnika.
c) wybór sposobu płatności za Bilet,
d) potwierdzenie na Portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
e) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę oraz Biletu.
Płatności za Bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej, ePrzelewu, płatnośc gotówką, czyli kartą we wszystkich sieciach supermarketów „Żabka” i “Freshmarket”, przelewem w dowolnym oddzialie banku i poczty, przelewem przez aplikacje mPay i SkyCash, płatnośc gotówką, czyli kartą przez Moje Rachunki i Kantor Polski, w biurze firmy.
Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2d). Potwierdzenie realizacji zamówienia i Bilet jest dostarczany Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: pocztę elektroniczną wysyłaną na adres in@combiway.com, oraz dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: 48123337860 na terytorium Polski (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów) oraz +380503637860 z Ukrainy (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.
 
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.
<>Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:
a) listem, bądź
b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: in@combiway.com.
Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy.
O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 
§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 31-036, m. Kraków, ul. Halicka, nr 9. Państwa dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletów, mogą być one również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.
Usługodawca przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług, oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do Danych, które umieścił w Formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
Usługodawca może wykorzystywać Dane Usługobiorcy do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Usługobiorcy Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści Formularza.
W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług
 
§ 6 Zasady korzystania z treści Portalu
Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników Portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach Portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron Portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z Portalu.

Błąd

Ок
Skasowanie
Ок